Regulamin

1.        Wynajętym pojazdem kierować może osoba wyszczególniona w umowie najmu. Warunkiem zawarcia umowy jest ukończenie przez kierującego 24 lat oraz posiadanie ważnego prawa jazdy od co najmniej 4 lat. Wynajmu pojazdu mogą dokonywać tylko obywatele Unii Europejskiej. Samochód nie może być podnajmowany osobom trzecim ani oddawany do używania na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego bez uprzedniej pisemnej zgody wypożyczającego.

2.        Dokumenty niezbędne do dokonania wynajmu: ważne na terenie Rzeczypospolitej prawo jazdy; w przypadku Obywateli Polski – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku Obcokrajowców – paszport; opłata potwierdzająca gotowość klienta do dokonania wynajmu.

3.        Opłata pobierana z góry za okres podany w umowie najmu. W przypadku dokonania rezerwacji opłata za wynajem zostaje pomniejszona o kwotę opłaty rezerwacyjnej. Opłata za wynajem nie obejmuje paliwa zużytego przez najemcę.

4.        Kaucja zabezpieczająca wynosi 1000 PLN.. Pobierana jest w momencie odbioru samochodu przez najemcę. Podlega zwrotowi w momencie oddania samochodu wypożyczającemu. W przypadku naruszenia regulaminu i/lub umowy najmu kaucja zostaje potrącona na rzecz wypożyczającego. W przypadku, gdy kaucja nie pokrywa roszczeń wypożyczającego, ma on prawo naliczyć dodatkową opłatę pokrywającą straty poniesione na skutek złamania niniejszego regulaminu i/lub umowy najmu.

5.        Uzgodnienie z wypożyczającym miejsca odbioru i/lub zwrotu pojazdu. W przypadku odbioru pojazdu z miejsc wyznaczonych przez Wypożyczającego opłaty za dostarczenie i (lub) odbiór samochodu nie pobiera się. W przypadku wynajmu w innych lokalizacjach opłata za dostarczenie i (lub) odbiór pojazdu ustalona jest wg cennika. Miejsce odbioru i (lub) zwrotu oraz koszt dostarczenia pojazdu określony jest w umowie najmu. Najemca zobowiązuje się do zwrotu zatankowanego do pełna pojazdu z pełnym wyposażeniem, dokumentami i kluczykami w ustalonym w umowie miejscu i czasie.

6.        Czas, w jakim najemca dysponuje samochodem wypożyczającego, określony w umowie najmu. Okres wynajmu stanowi wielokrotność 1 doby. W przypadku opóźnienia zwrotu pojazdu ponad 2 godziny zostanie naliczona opłata za kolejną pełną dobę wynajmu. Naliczenie opłaty za kolejną dobę nie jest równoznaczne z przedłużeniem umowy najmu.

7.        Zmiana okresu wynajmu. W trakcie trwania umowy, przedłużenie okresu wynajmu może nastąpić tylko za pisemną zgodą wypożyczającego, nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem umowy. Zwrot pojazdu przed zakończeniem umowy najmu z jakichkolwiek przyczyn nie uprawnia do zwrotu opłaty za wynajem. W przypadku samowolnego przedłużenia okresu wynajmu zostanie naliczona opłata karna w wysokości 500 PLN netto za każdą dodatkową dobę najmu. Jeżeli przedłużenie przekroczy 48 godzin będzie traktowane jako samowolne przywłaszczenie pojazdu. W takiej sytuacji Wypożyczający upoważniony jest do osobistego odbioru samochodu od najemcy. Koszt odbioru samochodu wynosi 500 zł i zostanie powiększony o podatek VAT, Wypożyczający powiadomi również Policję o dokonaniu kradzieży pojazdu.

8.        Wyjazd poza teren Rzeczypospolitej Polskiej musi być zgłoszony wypożyczającemu. Zabrania się wyjazdu poza teren Unii Europejskiej.

9.        Zabrania się następującego postępowania z wynajętym pojazdem: użytkowania wbrew jego przeznaczaniu (przewóz ładunków o masie przekraczającej jego ładowność, przewóz większej ilości osób niż to stanowi dowód rejestracyjny, przewożenia materiałów, które mogą uszkodzić pojazd lub otoczenie), pozostawiania pojazdu otwartego, pozostawiania w pojeździe dokumentów oraz kluczyków, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych zabronionych środków, w tym lekarstw, które zgodnie ze swym działaniem, przeznaczeniem lub wedle rozsądnej oceny mogą utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie pojazdu mechanicznego, użytkowania pojazdu uszkodzonego, holowania innych pojazdów, poruszania się po drogach nieutwardzonych, tankowaniem paliwem nieodpowiednim do danego typu pojazdu, udziału w rajdach..

10.     W czasie najmu najemca zobowiązany jest do: posiadania prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy OC, umowy najmu pojazdu, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą (a w szczególności zamykania pojazdu w czasie postoju), włączania urządzeń antywłamaniowych, sprawdzania stanu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, oświetlenia pojazdu. Ewentualne braki najemca uzupełnia na własny koszt.

11.     Samochód posiada ubezpieczenie na warunkach firmy ubezpieczeniowej w zakresie OC, AC, ASS oraz NW. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania warunków umowy ubezpieczenia. W przypadku utraty pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i (lub) kluczykami najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną. Złamanie warunków ubezpieczenia traktowane będzie jak złamanie warunków regulaminu i umowy najmu, co skutkuje pełną odpowiedzialnością materialną Najemcy. Najemca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z własnej winy, a nie objęte polisą AC. Za szkody objęte polisą AC użytkownik odpowiada do kwoty udziału własnego tj. wpłaconej kaucji. W przypadku szkód do jej wysokości użytkownik ponosi pełny koszt naprawy pojazdu. Najemca ponosi pełny koszt naprawy uszkodzeń wnętrza pojazdu (tapicerka, pasy bezpieczeństwa, radio, nawigacja, itp.) wynikających z winy najemcy, a nie związanych z kolizją lub kradzieżą pojazdu. Wszelkie zaplamienia tapicerki powstałe w czasie najmu zostaną usunięte na koszt najemcy.

12.     Zagubienie dokumentów lub kluczyków traktowane będzie jak złamanie niniejszego regulaminu i umowy najmu. W takiej sytuacji, kaucja nie zostanie zwrócona, najemca poniesie pełny koszt odtworzenia dokumentów i (lub) kluczyków do pojazdu. W przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego, najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia: Policji, Pogotowia ratunkowego (o ile wymaga tego sytuacja) oraz Wypożyczającego. Najemca zobowiązany jest ponadto do zabezpieczenia miejsca wypadku tak, by zaistniała szkoda nie uległa powiększeniu. Najemca nie ma prawa do zawierania jakiejkolwiek ugody z innymi uczestnikami zdarzenia drogowego. Niedotrzymanie tego warunku traktowane będzie jako rażące naruszenie regulaminu i umowy najmu, co skutkować będzie potrąceniem kaucji oraz obciążeniem najemcy pełnymi kosztami przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zaistniałej szkody.

13.     W przypadku kradzieży, włamania lub zniszczenia pojazdu najemca zobowiązany jest natychmiast po stwierdzeniu szkody zawiadomić policję oraz przedstawiciela wypożyczającego. Niedotrzymanie tego warunku traktowane będzie jako rażące naruszenie umowy najmu i skutkować będzie potrąceniem kaucji oraz obciążeniem najemcy pełnymi kosztami przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zaistniałej szkody. W przypadku kradzieży radia wraz z panelem i (lub) nawigacji, najemca zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów naprawy zaistniałych uszkodzeń oraz zwrotu kosztów radia i (lub) nawigacji.

14.     W przypadku awarii samochodu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia przedstawiciela wypożyczającego i postępowania zgodnie z jego instrukcjami. Wypożyczający wskaże najbliższy autoryzowany serwis. Najemca ponosi koszty naprawy w serwisie wskazanym przez wypożyczającego. Rozliczenie kosztów naprawy nastąpi w momencie zwrotu pojazdu wypożyczającemu na podstawie faktury wystawionej przez serwis na wypożyczającego. Jeżeli nastąpi wyłączenie z ruchu pojazdu na terenie Polski na okres dłuższy niż 12 godzin, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia pojazdu innym o podobnym standardzie lub – w przypadku braku takiej możliwości – zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres. Czas najmu pojazdu zostaje przedłużony o czas pozostawania pojazdu w serwisie lub o czas dostarczenia pojazdu zastępczego. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty poniesione przez najemcę w skutek awarii samochodu.

15.     Najemca nie jest upoważniony do dokonywania napraw oraz okresowych przeglądów pojazdu. Przy przebiegu wskazanym na umowie (+/-500 km) najemca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu wypożyczającemu w uzgodnionym miejscu i czasie celem dokonania przeglądu. W przypadku niemożliwości dokonania w/w przeglądu przez wypożyczającego z winy najemcy, wypożyczający obciąży najemcę pełnym kosztem przeglądu oraz poniesionymi stratami (np. utrata gwarancji).

16.     Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy najmu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby wypożyczającego.

17.     Wypożyczający zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu (przedłużenia umowy wynajmu) pojazdu bez podania przyczyny.

 

Wypożyczalnia Samochodów Dostawczych
Ul. Łukowska 1
04-133 Warszawa

Pon - Pt. 8:00 - 18:00

Sobota: 8:00 - 14:00

Niedziela: kontakt telefoniczny